Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla lokatorów (członków Spółdzielni i ich rodzin ; osób niebędących członkami Spółdzielni i ich rodzin, a posiadających w jej zasobach prawo odrębnej własności lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu; najem; zamieszkujących w zasobach Spółdzielni bez tytułu prawnego).

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LIPSKU z siedzibą przy ul. Nowodworska 25, 16-315 Lipsk, KRS: 0000183548, NIP: 8460001407, REGON: 000941464;

2)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach  realizacji  zadań, obowiązków i uprawnień  określonych w Statucie i Regulaminach  Spółdzielni oraz powszechnie    obowiązujących przepisach  prawa  a  związanych z prowadzeniem działalności  zarządzania i administrowania nieruchomościami; 

3)    odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów, które wskażą podstawę prawną i interes prawny oraz podmioty świadczące na rzecz Spółdzielni usługi na podstawie zawartych umów i umów o powierzenie danych;

4)    dane będą przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami przez administratora;

5)    posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;

6)    ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

7)    podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Lipsku