Walne Zgromadzenie 2024

L.dz. 164/2024                                                         Lipsk, dnia 21 maja 2024 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Lipsku działając na podstawie § 30 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w dniu 12 czerwca (środa) o godz. 17.00 w sali kinowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Lipsku, ul. Rynek 23 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Odczytanie listy pełnomocnictw.

3. Wybór Przewodniczącego i członków Prezydium Walnego Zgromadzenia.

4. Informacja o zgłoszonych projektach uchwał i sprawach do porządku obrad.

5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia – podjęcie uchwały (Nr 1).

6. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

7. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia - podjęcie uchwały (Nr 2).

8. Przedstawienie sprawozdań:

a) sprawozdanie Zarządu z działalności za 2023 r., wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2023 r. i wnioskiem Zarządu w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2023 r.

b) sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2023 r., informacja Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego za 2023 r.

c) informacja z wykonania uchwał i wniosków z Walnego Zgromadzenia przeprowadzonego w 2023 r.

9. Przedstawienie informacji Zarządu odnośnie wniosków z lustracji ustawowej Spółdzielni przeprowadzonej w 2022 r.

10. Przedstawienie wniosku o wprowadzenie zmian do Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Lipsku.

11. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej w przedmiocie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.

12. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za 2023 r. - podjęcie uchwały (Nr 3).

13. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2023 r. – podjęcie uchwały (Nr 4).

14. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2023 r.  – podjęcie uchwały (Nr 5).

15. Podjęcie uchwał (Nr 6-8) w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2023 r.

16. Podjęcie uchwały (Nr 9) w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2023 r.

17. Podjęcie uchwały (Nr 10) w sprawie głównych kierunków działania na lata 2024/2025.

18. Podjęcie uchwały (Nr 11) określającej najwyższą sumę zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w latach 2024 – 2025.

19. Podjęcie uchwały (Nr 12) w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Lipsku.

20. Podjęcie uchwały (Nr 13) w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Lipsku.

21. Podjęcie uchwały (Nr 14) w sprawie wyboru delegata na Zjazd Spółdzielczego Regionalnego Związku Rewizyjnego w Białymstoku.

22. Podjęcie uchwał w sprawie ewentualnych wniosków zgłoszonych do Walnego Zgromadzenia w trybie § 31 Statutu Spółdzielni.

23. Zamknięcie obrad.

 Ponadto informujemy, że:

  1. Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo udzielone na piśmie).
  2. Wszystkie sprawozdania, które będą przedmiotem obrad, zostaną wyłożone do wglądu w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej w Lipsku przy ul. Nowodworskiej 25, na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni, tj. od dnia 22.05.2024 r. Członkowi przysługuje prawo zapoznania się z tymi dokumentami w dni robocze w godzinach od 1000-1400.
  3. Wszystkie projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad, zostaną wyłożone do wglądu w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej w Lipsku przy ul. Nowodworskiej 25, na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni, tj. od dnia 29.05.2024 r. Członkowi przysługuje prawo zapoznania się z tymi dokumentami w dni robocze w godzinach od 1000-1400.
  4. Członkowie mają prawo zgłaszania projektów uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 12.06.2024 r. Projekt uchwały zgłaszanej przez Członków musi być poparty przez co najmniej 10 Członków Spółdzielni.
  5. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia.

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Lipsku